- Hai Mari Berhimpun

0 orang menyukai akor lagu ini
Hai Mari Berhimpun
John Francis Wade, C. Frederick Oakeley
Key: G

1:
G G/B D /F# G D/F# G C D /D#
Hai ma-ri berhimpun dan ber- su-ka-ria!
Em7 D A D G/B D/F# G D/A A D
Hai ma- ri se-mu- u - a ke Bet - le-hem!
G/B Am G Am D/F# G /B /A /G
Li - hat Yang La - hir
D/F# G C/E C D
Ra - ja ba - la sorga!

G
Sembah dan puji Dia
G D
Sembah dan puji Dia
G Am G D/F# Em D /C G/B C D G
Sembah dan pu - ji Di - a Tu-hanmu!

2:
G Em Am D G D/F# Em Am B
Hai ma-ri berhimpun dan ber - sukari- a!
Em7 A D Bm7 Em A D
Hai ma - ri semu-a ke Bet-le-hem!
Bm Em Am B
Li - hat Yang La-hir
Em A D
Raja bala sorga!

G C/G D/G C/G
Sembah dan puji Di - a
G G/A C#m7b5 D7/C
Sembah dan puji Di - a
E/B Am G/B Am/C /E F#o /B Em Am D G
Sem - bah dan pu - ji Di - a Tuhanmu!
Hai Mari Berhimpun
John Francis Wade, C. Frederick Oakeley

1:
Hai mari berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semuua ke Betlehem!
Lihat Yang Lahir
Raja bala sorga!

Sembah dan puji Dia
Sembah dan puji Dia
Sembah dan puji Dia Tuhanmu!

2:
Hai mari berhimpun dan bersukaria!
Hai mari semua ke Betlehem!
Lihat Yang Lahir
Raja bala sorga!

Sembah dan puji Dia
Sembah dan puji Dia
Sembah dan puji Dia Tuhanmu!

- YouTube


- Komentar

22:42, 18 12, 2011 Victor
神の御子は今宵しも

神の御子(みこ)は今宵(こよい)しも ベツレヘムに生まれたもう
いざや友よ、もろともに 急ぎ行きて拝まずや
急ぎ行きて拝まずや

処女(おとめ)マリヤ(または『賎の女をば』) 母として 生まれましし嬰児(みどりご)は
まことの神、君の君 急ぎ行きて拝まずや
急ぎ行きて拝まずや

「神に栄えあれかし」と 御使(みつか)いらの声すなり
地なる人もたたえつつ 急ぎ行きて拝まずや
急ぎ行きて拝まずや

とこしなえの御言葉(みことば)は 今ぞ人となり給う
待ち望みし主の民よ おのが幸(さち)を祝わずや
おのが幸を祝わずや
(Japanese, Roman character)

Kami no Miko wa, koyoi shi mo, Bethlehem(Betsurehemu) ni umare-tamo,
Iza ya tomo yo, morotomoni, isogi yukite ogamazu ya,
Isogi yukite ogamazu ya!
Otome Maria haha to shite, umaremashishi midorigo wa,
Makoto no Kami, kimi no Kimi, isogi yukite ogamazu ya,
Isogi yukite ogamazu ya!

Kami ni sakae arekashi to, mitsukai-ra no koe su nari,
Chi-naru hito mo tataetsutsu, isogi yukite ogamazu ya,
Isogi yukite ogamazu ya!

Tokoshinae no mikotoba wa, ima zo hito to nari-tamo,
Machi-nozomishi Shu no tami yo, ono ga sachi wo iwawazu ya,
Ono ga sachi wo iwawazu ya!